Tuesday, December 17, 2013

New Peso Coins 2013The New Peso Coin.


                 Sana wag tatas ang mga Automatic Tubig Machine (ATM) 
A Photo Automatic Tubig Machine (ATM) Cebu. - Fritz John A Menguito